Vilkår for bruk av tjenesten


Bruksvilkår

Abonnementsvilkår og personvernerklæring for tjenesten tradefloor.no 1 Innledning Ved førstegangsregistrering til tjenesten tradefloor.no, heretter benevnt Tradefloor, bekreftes å ha lest og forstått disse vilkårene for bruk samt at vilkårene vil overholdes. Det stilles krav til høflighet og respekt. Brukere skal praktisere konstruktive tilbakemeldinger. Godt språk og rettskriving er foretrukket for å opprettholde en seriøs atmosfære i kanalene. Tips om overtramp i kanalene eller andre kommentarer sendes administrator. Slike henvendelser behandles konfidensielt. Tradefloor har ikke ansvar for rettsforhold som måtte oppstå som følge av det materiale som er publisert på tradefloor.no av brukerne. 2 Tjenesten Tradefloor er i hovedsak en møteplass for aktive investorer med behov for informasjon om andre aktørers vurderinger. Forumene er ikke redaksjonelle og innlegg forhåndsredigerers ikke. Tradefloor vil derimot aktivt etterprøve på eget initiativ og på oppfordring at innlegg ikke strider mot vilkårene. Tjenesten inkluderer en begrenset support for et avtalt utvalg av kundens superbrukere etter nærmere avtale. Tradefloor vil på forespørsel eller på eget initiativ tilby opplæring, tilpasninger videreutvikling, ny funksjonalitet og andre tilleggstjenester. Abonnementet innebærer ingen overføring av immaterielle rettigheter, og brukerne får kun en begrenset rett til å benytte den avtalte funksjonaliteten uten å motta lisens til den underliggende programvaren. Oppsigelse av abonnementet kan skje når som helst fra brukerens side, men allerede betalt beløp vil ikke bli refundert. 3 Vederlag, prisendringer og betalingsbetingelser Abonnementet forhåndsbetales for en gitt periode frem i tid. Betales ikke ny periode ved forfall anses abonnementet som opphørt og brukeren utestenges. Brukerne betaler det vederlag som til en hver tid følger av prisoversikten. Endring av priser får kun virkning for løpende abonnenter dersom dette godkjennes av abonnenten. Forhåndsbetalt periode refunderes kun ved mislighold fra Tradefloors side. Brukere har ikke krav på refusjon ved nedetid som følge av tekniske problemer eller utestengelse som følge av regelbrudd. 4 Mangler og mislighold Tradefloor forbeholder seg rettigheten til å utestenge brukere og si opp medlemsskap på grunn av interne og eksterne regelbrudd. Tradefloor forbeholder seg også retten til å slette upassende innlegg ved regelbrudd. Dersom det oppstår brudd på tredjemanns rettigheter i forbindelse med bruk skal den parten som er ansvarlig for forholdet holde den andre parten skadesløs. Slik skadesløsholdelse forutsetter at den parten som holder den andre skadesløs får full kontroll over saken, og a den andre parten samarbeider mot en rimelig kompensasjon for det merarbeid samarbeidet medfører. 4.1 Feil og mangler ved tjenesten Før bruker melder feil, må bruker undersøke om feilen skyldes brukers eget utstyr. Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor tjenestens ansvarsområde, og bruker burde ha forstått dette, kan Tradefloor kreve dekket de omkostninger som er forbundet med feilsøking. Bruker mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom denne ikke gir Tradefloor melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. Tradefloor skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette feilen eller mangelen. 4.2 Kundens mislighold Brukerne forplikter seg til å overholde norsk lov, internreglene for Tradefloor samt fortløpende pålegg fra administrator. Brudd på disse reglene kan medføre eksklusjon fra tjenesten i en periode eller permanent. Interne brukerregler går lenger i å pålegge grenser i form og innhold for innlegg enn lovregler gjør. Det er ikke mulig å gi en uttømmende liste over internreglene, men det nevnes her brudd som vil redigeres bort og som kan føre til mislighold og utestengelse;

Innlegg som inneholder reklame, forsøk på å selge produkter, eller verve til andre tjenester. Det er tillatt å tipse om verktøy, analyser og andre relevante lenker. Manglende normal høflighet og respekt. Manglende språk og rettskriving. Useriøs kritikk eller kommentar. Uanstendig og grovt språk. Overdrevet bruk av banneord, tegn og store bokstaver. ”Flooding” og massepublisering som ødelegger kanalenes ro og orden. Publisere innhold som kan kategoriseres som virus eller komponenter som truer med å forstyrre nettstedets vanlige bruk. Personlig angrep på andre brukere eller offentlige og eller privatpersoner utenfor tjenesten. Avsløring av privat innhold eller andre brukeres identitet. Bruke kallenavn som representerer andre private eller offentlige personer. Forsøk på å manipulere andre brukere med falske navn eller kallenavn. Forsøk på å etterligne eller å gi seg ut for kjente personer. Publisering av usannheter og bevisst løgn.

Følgende er eksempler på lovbrudd;

Skrive, laste opp, linke til eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar. Forsøk på kursmanipulasjon i henhold til adferdsreglene i lov om verdipapirhandel. Injurierende uttalelser, løgn og falske beskyldninger. Alle former for trakassering. Ærekrenkelser, rasistisk innlegg, truende innlegg, pornografisk innlegg. Legge inn publisert artikler uten å overholde reglene for opphavsrettslig sitatbruk.

5 Personvern Tradefloor ønsker å ta vare på personvernet ditt, og følgende retningslinjer forteller deg hvordan vi behandler dine personopplysninger. Formålet med retningslinjene er å informere deg om hvilke typer opplysninger vi registrer om deg, om vi utleverer opplysningene om deg, samt hvilken kontroll du har over behandlingen av opplysningene om deg, herunder din mulighet til å korrigere opplysningene. Våre retningslinjer skal oppfylle de krav som stilles personopplysningsloven. 5.1 Hvilke opplysninger lagrer vi om deg Vi registrerer følgende to kategorier opplysninger på våre servere: Identifiserbare Personopplysninger og anonymiserte personopplysninger; Identifiserbare personopplysning vi registrerer er din e-mailadresse og kallenavn. Du skal ha kontroll over behandlingen av opplysningene om deg, herunder bestemme om du vil la deg registrere hos oss, og om vi kan bruke de registrerte opplysningene om deg. Dersom du bestiller tjenester eller informasjon m.v., er det en forutsetning at du oppgir de forespurte opplysninger og lar oss bruke opplysningene for å oppfylle avtalen med deg. I andre tilfeller enn hvor vi trenger opplysningene for å oppfylle avtale med deg, vil vi eventuelt be om at du samtykker til registreringen og bruken av opplysningene ved å avgi en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring om at du godtar den skisserte behandlingen av opplysninger om deg selv. Med anonymiserte personopplysninger menes opplysninger som ikke kan knyttes direkte til deg, for eksempel vil vi registrere URL’en (URL=Uniform Resource Locator) til den Internett-siden du kommer fra, hvilken webleser du benytter og hvilken URL du går til etter at du forlater tjenesten, din IP-adresse ( IP=Internet Protocol) og eventuelle søkeord som du har benyttet på tjenesten. Retningslinjene forteller deg også om hvordan vi bruker “cookies” og annen teknologi til å registrere slike personopplysninger. Vi understreker at vi ikke vil koble de identifiserbare personopplysningene med de anonymiserte personopplysningene om deg. Tradefloor benytter informasjonskapsler til lokal lagring og tredjepartsverktøy for å forbedre brukeropplevelsen, samle statistikk, tilpasse markedsføring og til personalisering av nettstedet. Lokal lagring er på mange måter det samme som informasjonskapsler og inngår derfor under de samme betingelsene som informasjonskapsler. Bruk av informasjonskapsler er regulert i ekomloven av 1. juli 2013 og nærmere i den såkalte «cookie paragrafen» i § 2-7b. Hensikten med loven er å sikre brukernes personvern på ekomområdet slik at det ikke nyttes personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende. Bestemmelsene er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte lovlige teknikker. Du kan selv deaktivere bruk av cookies i nettleseren din, men vi informerer om at fuksjonalitet på Tradefloor vil da bli begrenset. 5.2 Hvorfor og hvordan vi behandler opplysningene om deg Formålet med all datalagring på Tradefloors servere er å beregne brukeraktivitet og trafikk på sidene, overvåke sikkerhet samt å innsamle data som kan forbedre tjenestene. Vi ønsker å utvikle og forbedre våre tjenester ved å erfare hvordan nettstedet anvendes. Statistikk og innlegg fra diskusjonene på Tradefloor blir kun lagret i en begrenset tid da chatten skal være direkte og sanntids basert og ikke en kilde for oppslag. Ved deaktivering og avslutning av abonnement forbeholder Tradefloor seg rettigheten til å lagre epostadressen for å hindre muligheten for gjentagende prøveabonnement. 5.3 Utlevering av dine personopplysninger og din kontroll med opplysningene Vi vil verken selge, omsette eller låne ut til andre identifiserbare personopplysninger om deg. Med mindre vi har fått ditt frivillige, uttrykkelige og informerte samtykke eller det foreligger en spesiell situasjon (se nedenfor), vil vi bare bruke opplysningene som du oppgir for de formål som er beskrevet ovenfor. Opplysningene vil bare brukes av oss eller av andre enheter innenfor Tradefloor eller forretningspartnere som yter tjenester til Tradefloor. Vi tar forbehold for at vi vil utlevere opplysningene dersom det er påkrevd som følge av en rettskjennelse, stevning, forvaltningsavgjørelse eller, dersom vi har grunn til å tro at aktiviteter er ulovlige, vil vi kunne melde fra om dette til politiet. Vi kan også utlevere spesielle identifiserbare personopplysninger dersom vi mener at slik utlevering er rimelig nødvendig for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser eller for å beskytte rettigheter, eiendom og sikkerhet for oss selv og andre. Dersom Tradefloor engasjerer utenforstående for å yte tjenester på våre vegne, vil vi kunne la dem få innsyn i dine personopplysninger dersom dette er nødvendig for å utføre tjenesten, under forutsetning av at de ivaretar formålet med disse retningslinjene. Tradefloor eller dets tilknyttede enheter kan fusjonere med eller bli kjøpt opp av andre forretningsenheter eller Tradefloor eller dets tilknyttede enheters respektive rettigheter og forpliktelser kan bli kjøpt av andre forretningsenheter. Dersom den utenforstående enheten fortsetter virksomheten, forblir dine identifiserbare personopplysninger på samme sted. Hvis det derimot skjer en overføring av virksomheten til en annen enhet, skal du bli forespurt om å gi ditt aktive samtykke før dine identifiserbare personopplysninger overføres til den andre enheten. Tradefloor kan ikke videreformidle meldinger brukere skriver i kanaler og/eller til andre brukere utenfor Tradefloor. 6 Opplasting av filer Ved filer menes alle digitale filer som lastes opp til Tradefloor. Hver enkelt bruker er ansvarlig for at ikke kopibeskyttet materiale eller materiale som strider mot norsk lov blir lastet opp. All opplasting skjer på eget ansvar. Tradefloor vil bistå med å fjerne slikt materiale så snart vi blir gjort oppmerksom på regelbrudd. Vi vil sørge for at materiale som blir rapportert som skadende, krenkende eller lovbrudd blir fjernet snarest mulig eller innen rimelig tid. Tradefloor tar ikke eierskap over opplastet materiale, men kan ta seg rett til å filtrere opplastet materiale basert på medlemsprofil. Forsøk på å skade Tradefloor eller Tradefloors partnere i form av ulovlig opplasting av virus, malware og annet vil bli anmeldt. Slike forhold vil føre til umiddelbar utestengelse. 7 Twitter Tradefloor forbeholder seg rett til å bruke innhold fra chatten gjennom publiseringer på Twitter. Dette skal kun skje gjennom Tradefloor Norges offisielle Twitterkonto. Det vil aldri bli utlevert brukerinformasjon utover hva brukeren oppgir selv i chatten. Tradefloor forbeholder seg også rettigheter til å Tweete resultater brukere oppnår gjennom bruk av tjenester som foregår i chatten (Tradefeed). 8 Generelt Tradefloor leverer ikke finansiell rådgivning eller personlig investeringsrådgivning og ikke under noen omstendigheter skal brukeren tolke tjenestene således, og heller ikke holde Tradefloor ansvarlig for valg eller investeringer gjort på bakgrunn av bruk av Tradefloor. Alle signaler som blir vist på eller sendt fra Tradefloor er ment som statistikk fra verktøyet Tradefloor til videre analyse, og er ikke ment som individuelle råd. Historisk avkastning, som Tradefloors strategier bygger på og er laget ut fra, er ingen garanti for fremtidig avkastning. Tradefloor fraskriver seg alt ansvar for gevinst og tap for handler gjort i sammenheng med informasjon fra eller inspirert av Tradefloor. Alle resultater fra handler vist på Tradefloor er simulerte og ikke gjennomført i registrerte handelssystemer. Alle resultater vist på Tradefloor er estimerte og garanterer ingen form for fremtidig profitt. Tradefloor informerer alle brukere om at all handel med verdipapirer innebærer risiko. Tap kan overstige innskudd hos enkelte handelsaktører. For detaljer rundt risiko vises det til brukers individuelle handelsavtaler med sin handelsplattform. Bruker er innforstått med at videresalg og distribusjon av informasjon fra Tradefloor er forbudt. I tvilstilfeller kan Tradefloor terminere brukeren umiddelbart. Overskridelser kan bli rettslig forfulgt. Tradefloors programvare kan inneholde feil. Tradefloor tar intet ansvar for handlinger utført på bakgrunn av resultater fra eller feil i programvaren. Enkelte elementer brukt i markedsføring av Tradefloor reflekterer ikke det faktiske produktet, men er ment som en idevisualisering av det underliggende konsept. Tradefloor stiller krav til maskinvare, og er foreløpig ikke støttet på mobile enheter. Det anbefales 15” skjerm og nettleser enten fra Mozilla, Google Chrome eller Safari. Tradefloor informerer om at enkelte oppsett av strategier kan være krevende på våre servere, og resultatet kan derfor ta lang tid før det fremkommer. Dette for å holde tilbake ressurser til andre brukere av platformen. Rettighetene til Tradefloor innehas av Praesto COI AS (org. nr. 998 135 575). Alle rettigheter forbeholdt.


Hvordan kan denne siden bli bedre? Gi oss tilbakemelding